سید مجید رضوی
پیشینه تحصیلی

حقیر در تاریخ ۱۷دی ماه ۱۳۵۴ در شهر خرمشهر متولد شدم و در همان سال به شهر اجدادی خود (شیراز) برگشتیم و دوران نوجوانی را که عصر طلایی دفاع مقدس بود در آن شهر سپری کردیم . اوایل دهه هفتاد به شهر مقدس قم جهت فراگیری علوم اسلامی مهاجرت نموده و دروس مقدماتی حوزوی را در مدرسه علمیه الهادی آغاز و پس از مدتی در مدرسه علمیه مرحوم آیه الله گلپایگانی (ره ) ادامه تحصیل دادم و از محضر علمایی همچون شیخ علی پناه اشتهاردی, کریمی جهرمی, شب زنده دار, مظاهری, فاضل هرندی, استادی,  شفیعی و حیدری… به مقدار بضاعت اندک خویش کسب فیض نموده و بهره بردم. در اواخر دهه هفتاد به پیشنهاد احدی از اساتید شروع به تلخیص کتب حوزوی نموده که به نوعی ابداع در حوزه نشر و آثار علوم حوزوی به شمار می آمد و مورد استقبال دانش پژوهان قرار گرفت . بعد از چاپ تلخیص های حقیر , کتابهای بسیاری از سوی اساتید حوزه تلخیص و چاپ گردید . سپس موضوعات گوناگونی از سوی ناشران مختلف از حقیر به چاپ رسیده است

تألیفات
 • کتاب مجازات گناهکاران ۱۳۸۴
 • عاقبت گناهکاران ۱۳۸۵
 • قصه های قرآن ۱۳۸۴
 • ترجمه لهوف سید بن طاووس ۱۳۹۴
 • توسلات و کرامات امام زمان ۱۳۸۶
 • راهنمای عتبات و عالیات ۱۳۸۳
 • سیمای حضرت مهدی در قرآن ۱۳۸۵
 •  انتظارات حضرت مهدی از شیعیان ۱۳۸۵
 • تفسیر روایی رضوان ۱۳۹۲
 • سیمای امیرمومنان در قرآن نشر ۱۳۸۵
 • تلخیص سیوطی ۱۳۹۸
 • تلخیص اصول فقه نشر بنی الزهرا ۱۳۹۴
 • منتخب مفاتیح ترجمه لوح محفوظ ۱۳۹۴
 • توضیح و تحقیق اصول الفقه مرحوم مظفر نشر بنی الزهرا ۱۳۹۸
 • برگزیده اصول کافی نشر بنی الزهرا ۱۳۸۹
 • برگزیده تفسیر المیزان نشر لوح محفوظ سال ۱۳۹۹(در۵مجلد)

کتب نوشته شده