رایانامه

khadem_alreza@yahoo.com

مدیریت

۰۹۱۲۷۴۶۱۲۰۵ / ۰۲۵۳۷۷۳۱۲۶۵

معاونت بازرگانی

۰۹۱۲۲۵۱۳۶۸۹

فکس

۰۲۵۳۷۷۳۹۰۹۹

کد پستی

۳۷۱۵۶۳۶۸۷۶

آدرس

قم – خیابان صفائیه – انتهای کوچه ۲۸ – پلاک ۲۸۴

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_