برگزاری نمایشگاه کتاب برای شما

ارگانهای و سازمانهای دولتی و هیئتهای مذهبی و تشکلهای خصوصی در صورتی که تمایل داشته باشند برای مناسبتهای ملی و مذهبی نمایشگاه کتاب برگزار کنند این انتشارات می تواند با توجه به موضوعات درخواستی کتابهای مورد نیاز را بصورت امانت و یا خرید قطعی در اختیارشان قرار دهد.
برگزاری نمایشگاه کتاب